Zaznacz stronę

POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest: 2M Project Management Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-042) przy ulicy Targowej 9A, KRS: 0000852482, NIP: 7262681795 oraz numer REGON: 386705833 (dalej jako „Administrator”).

Państwa dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane w następujących celach:

 1. KORESPONDENCJA, KONTAKT TELEFONICZNY
 • W przypadku kierowania do nas korespondencji e-mail lub drogą tradycyjną – dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane przez nas wyłącznie w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczyła korespondencja lub spraw z nią związanych. Podstawą prawną przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona jako prośba o nasze stanowisko/kontakt (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 f RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do nas w związku ze świadczonymi usługami.
 • W przypadku kontaktu telefonicznego dane osobowe zbierane podczas tej rozmowy przetwarzane są przez nas wyłącznie w celu udzielenia Państwu informacji lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy jak np. umówienie spotkania lub wizyty. Podstawą prawną przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona jako prośba o nasze stanowisko/kontakt (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 f RODO), polegający na udzieleniu potencjalnym klientom/klientom informacji.
 1. SPOTKANIA SUŻBOWE/BIZNESOWE
 • W związku z prowadzoną przez nasz działalność gospodarczą zbieramy dane osobowe również podczas spotkań biznesowych, wizyt służbowych, jak również podczas wymiany wizytówek służbowych, w celach nawiązywania i utrzymywania kontaktów biznesowych i/lub służbowych. Podstawą prawną przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona jako wola uczestnictwa w spotkaniu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest utrzymanie kontaktów biznesowych i/lub służbowych. Podstawą prawną przetwarzania w takim wypadku jest też niezbędność przetwarzania dla podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY
 • W razie przetwarzania danych osobowych, gdy jest to niezbędne dla wykonania umowy, przekazujemy osobie, której dane dotyczą, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, najpóźniej w momencie zawierania umowy. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit b RODO. Celem przetwarzania danych jest realizacja umowy.
 1. REKRUTACJA
 • Przetwarzamy także dane osobowe w celu przeprowadzenia rekrutacji na zapotrzebowane przez nas stanowisko pracy. Podstawą przetwarzania danych w tym celu jest zgoda osoby, której dane dotyczą tj. art. 6 ust. 1 lit a RODO. W razie przetwarzania danych osobowych w tym celu przekazujemy osobie, której dane dotyczą, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych wraz z pierwszą korespondencją kierowaną do tej osoby.

 

Przetwarzamy jedynie dane osobowe niezbędne dla osiągnięcia celu w jakim zostały zebrane.

We wskazanych powyżej celach przetwarzamy wyłącznie dane osobowe zwykłe.

Przetwarzane przez nas dane osobowe pozyskujemy bądź bezpośrednio od osób, których dane dotyczą bądź z powszechnie dostępnych źródeł tj. z sieci Internet.

Dane osobowe przez nas przetwarzane mogą być ujawniane, na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, innym zewnętrznym podmiotom, w tym obsługującym nasze systemy informatyczne i sprzęt oraz podmiotom świadczącym usługi księgowe, doradcze lub prawne. Ujawnienie danych osobowych właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, może nastąpić wyłącznie w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Okres przetwarzania danych zależy od celu przetwarzania, a ponadto może wynikać z przepisów, jeśli stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie naszego uzasadnionego interesu, dane przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na ich przetwarzanie, dane przetwarzane są do momentu jej wycofania. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych będzie konieczne do zawarcia i wykonania umowy, dane będą przetwarzane do momentu rozwiązania umowy. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

Osobom, których dane przetwarzamy, przysługują względem nas następujące prawa:

 1. prawo dostępu danych osobowych
 2. prawo do sprostowania danych
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do usunięcia danych
 5. prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą
 6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie naszego uzasadnionego interesu, w tym w celu prowadzenia korespondencji oraz załatwienia sprawy
 7. prawo do cofnięcia zgody – w przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody, osoba której dane są przetwarzane może w każdej chwili cofnąć zgodę, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody;

Nadto, osobie której dane są przetwarzane przysługuje prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku zawarcia umowy podanie danych może być wymagane ze względu na obowiązek podatkowy. Odmowa podania danych może uniemożliwić nam prowadzenie korespondencji, załatwienie sprawy, podjęcie działań niezbędnych do zawarcia umowy jak np. umówienie terminu spotkania lub wizyty, utrzymanie kontaktów biznesowych/służbowych, zawarcie i/lub wykonanie umowy.

Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu przez nas danych osobowych skontaktuj się z nami:

 • Poprzez kontakt mailowy na adres: biuro@2mpm.pl
 • Osobiście lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej.

podstawie przepisów prawa.

 1. W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługują Ci następujące uprawnienia:
 • prawo dostępu do własnych danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • prawo przeniesienia danych do innego administratora;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych na potrzeby rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 1. Podanie danych osobowych w celach zawarcia i wykonania umowy jest dobrowolne. Podanie tych danych jest jednak warunkiem koniecznym do zawarcia z nami umowy. Konsekwencją nie podania powyższych danych jest brak możliwości zawarcia i/lub realizacji umowy. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać  od Ciebie podania danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

 

KONTAKT

Wymagane zgody

Administratorem Państwa danych osobowych jest: 2M Project Management Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-561) przy ulicy Karolewskiej 38/40, KRS: 0000852482, NIP: 7262681795 oraz numer REGON: 386705833. Państwa dane mogą być przetwarzane w celu: prowadzenia korespondencji, załatwienia sprawy, podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy, utrzymania kontaktów biznesowych/służbowych, zawarcia i/lub wykonania umowy. Gwarantujemy prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Więcej na temat przetwarzania danych znajdziesz na stronie internetowej.

© Wszelkie prawa zastrzeżone

2M Project Management Sp z o.o. | ul. Karolewska 38/40 | 90-561 Łódź | NIP: 7262681795 | REGON: 386705833 | biuro@2mpm.pl