Zaznacz stronę
POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA COOKIES

„Niniejsze postanowienia Polityki Prywatności dotyczą ustalenia zasad przetwarzania danych osobowych, w szczególności gromadzenia, przechowywania oraz wykorzystywania danych osobowych użytkowników Serwisu, zwanych dalej „Użytkownikami”. Polityka Prywatności swoim zakresem obejmuje dane przekazywane bezpośrednio przez Użytkownika.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych Użytkowników jest 2M Project Management Sp. z o.o. z siedzibą
w Łodzi (90-042) przy ulicy Targowej 9A, KRS: 0000852482, NIP: 7262681795 oraz numer REGON: 386705833.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, przez Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 1. Dane osobowe zbierane przy dokonywaniu zapisu na newsletter zbierane są w celu prowadzenia wobec Użytkowników działań marketingowych, w tym w celach analitycznych i statystycznych.
 2. Dane osobowe Użytkowników zbierane są w ramach korzystania z witryny internetowej, zaś przetwarzane są w celu:
 • złożenia oferty;
 • zawarcia i wykonania umowy;
 • wewnętrznych celów administracyjnych;
 • dochodzenia lub obrony przed roszczeniami powstałymi na skutek zawarcia w/w umowy;
 • prowadzenia działań marketingowych w celach analitycznych i statystycznych;
 • kontaktowania się z Użytkownikami, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą Użytkowników – przez e-mail oraz telefon.

 
Podstawa przetwarzania danych – w zależności od podejmowanych przez Ciebie czynności, mogą to być:

 • umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • Twoja zgoda wyrażona w Serwisie – jeśli zdecydujesz się na jej wyrażenie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na przetwarzaniu:
  • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń,
  • w celu marketingu bezpośredniego,
  • w celach analitycznych i statystycznych,
  • w celu badania satysfakcji klienta.

Podanie danych:

 • jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy (np. w przypadku umowy newslettera).

 
Skutek niepodania danych – w zależności od celu, w jakim dane są podawane:

 • brak możliwości korzystania z usług Serwisu, na przykład otrzymywania newslettera,
 • brak możliwość nawiązania kontaktu poprzez formularz kontaktowy,
 • brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach, czy ofertach specjalnych, oferowanych w Serwisie.

 
Możliwość cofnięcia zgody:

 • w każdej chwili.

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

 
OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych (zwłaszcza związany z rachunkowością) lub
 • ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z umową zawartą przez Serwis przez strony lub
 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą lub
 • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 
BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia.

 
UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik ma prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • usunięcia danych – jeżeli zdaniem Użytkownika nie ma podstaw do tego, by Administrator Serwisu przetwarzał jego dane;
 • ograniczenia przetwarzania danych – jeżeli Serwis posiada nieprawidłowe dane na temat Użytkownika; lub przetwarzane są bezpodstawnie; lub Użytkownik nie chce, by zostały usunięte; lub na czas wniesionego przez Użytkownika sprzeciwu względem przetwarzania danych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej;
 • przenoszenia danych – Użytkownik prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi na podstawie umowy lub zgody, użytkownik może też zlecić Administratorowi przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli Użytkownik uważa, że przetwarzamy jego dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które Administrator przetwarza na podstawie jego zgody; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

 
CIASTECZKA COOKIES

Na stronie internetowej https://2mpm.pl/ używamy własnych plików cookies: sesyjnych i stałych. Własne pliki cookies używane są w celu: 

 1. zapamiętania wersji językowej; 
 2. zapamiętania kodu referencyjnego (skąd dany klient/kontrahent do nas przyszedł); 
 3. zapamiętanie preferencji Użytkownika, np. ustawień sortowania, czy pokazywać mu ponownie jakieś komunikaty itp.;
 4. dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 5. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 6. dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 
Używamy też zewnętrznych plików cookies, pochodzących od podmiotów, z którymi współpracujemy, takich jak Google, Facebook, Instagram, Linkedin. Z uwagi na fakt, że sposób działania niektórych plików cookies pochodzących od partnerów zewnętrznych może być inny, niż przedstawiony w niniejszej polityce oraz nie możemy kontrolować cookies zamieszczanych przez witryny należące do osób trzecich, prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat tych plików cookies dostępnymi na stronach internetowych naszych partnerów, np. Google: https://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/cookies/ i Warunki korzystania z Google Analytics Facebook: http://www.facebook.com/help/cookies.
 
Używamy także Tracking pixel (inaczej web bug), które pełnią podobną funkcję co pliki cookies, ale są nierozpoznawalne dla użytkownika. Traking pixels wykorzystywane są przez nas do pomiaru zachowań Użytkownika na stronie, do wysyłki newsletteru, do dopasowywania ofert w reklamie remarketingowej. Dane są anonimowe i nie są powiązane z danymi osobowymi na urządzeniu końcowym Użytkownika bądź jakąkolwiek bazą danych. W celu wyłączenia web bug podczas korzystania z naszego serwisu można użyć np. takich narzędzi jak webwasher, bugnosys lub AdBlock (do przeglądarki Firefox). W celu wyłączenia web bug w newsletterze należy tak zmienić ustawienia programu pocztowego, żeby nie wyświetlał wiadomości w html. Web bug nie działa również wtedy, kiedy wiadomości są odczytywane w trybie offline.

Pliki cookies są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itp. – w zależności z jakiego urządzenia korzystasz). Pliki cookies umożliwiają Ci, m.in. korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu. Co istotne, pliki cookies nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia. 
 
Większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy Użytkownik ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies. Zwracamy jednak szczególną uwagę na to, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na działanie niektórych funkcjonalności dostępnych na stronie https://2mpm.pl/.

 
Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 1. usunąć pliki cookies,
 2. blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.
 3.  
  Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę
  w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki.
  Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach,
  w zależności od przeglądarki, której używasz:

  • Mozilla Firefox;
  • Google Chrome;
  • Safari;
  • Opera;
  • Internet Explorer / Microsoft Edge”;
  • Chromium.

   
  USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

  1. Zebrane przez nas dane osobowe Użytkowników mogą być przekazane na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych podmiotom wspierającym nas przy zawarciu i wykonaniu umów, o których mowa powyżej, a także przy dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami, przy wykonaniu obowiązków wynikających z przepisów prawa, a także wspierających nas przy świadczeniu usług marketingowych, w tym w szczególności: podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie, Poczcie Polskiej, firmom kurierskim, dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, a także podmiotom powiązanym z nami osobowo lub kapitałowo oraz naszym partnerom biznesowym.
  2. Za zgodą wyrażoną przez Użytkownika jego dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom powiązanym z nami oraz naszym partnerom biznesowym w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług tych podmiotów.
  3. W przypadku pozostałych podmiotów, mających siedziby poza terytorium EOG, niezależnie od zgody Użytkownika (art. 49 ust. 1 lit. a) RODO), Administrator przed podjęciem współpracy dokonuje weryfikacji, czy podmioty te dają gwarancję właściwego poziomu ochrony przetwarzanych danych osobowych, w myśl przyjętej przez Komisję (UE) Decyzji 2010/87/WE z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, oraz z uwzględnieniem przyjętych przez Europejską Radę Ochrony Danych w dniu 10 listopada 2020 r. Zaleceń nr 1/2020 w sprawie środków uzupełniających narzędzia przekazywania danych w celu zapewnienia zgodności ze stopniem ochrony danych osobowych UE.

  KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

  Kontakt z Administratorem: 2M Project Management Sp. z o.o. z siedzibą
  w Łodzi (90-042) przy ulicy Targowej 9A,  e-mail: biuro@2mpm.pl

   

KONTAKT

Wymagane zgody

Administratorem Państwa danych osobowych jest: 2M Project Management Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-561) przy ulicy Karolewskiej 38/40, KRS: 0000852482, NIP: 7262681795 oraz numer REGON: 386705833. Państwa dane mogą być przetwarzane w celu: prowadzenia korespondencji, załatwienia sprawy, podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy, utrzymania kontaktów biznesowych/służbowych, zawarcia i/lub wykonania umowy. Gwarantujemy prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Więcej na temat przetwarzania danych znajdziesz na stronie internetowej.

© Wszelkie prawa zastrzeżone

2M Project Management Sp z o.o. | ul. Karolewska 38/40 | 90-561 Łódź | NIP: 7262681795 | REGON: 386705833 | biuro@2mpm.pl